เครื่องเชื่อมโลหะ

เครื่องเชื่อมซับเมิร์จ (Submerge Arc Welding Machine)