โรบอท

งานประกอบ และงานขนถ่าย (Assembly & Distributing)